Tra cứu EIR điện tử

STT Số EIR Số container Số xe Kích cỡ Phương án Ngày ra cổng Xem phiếu Eir Tải PDF